O sprzedającym

Sprzedawcą jest HOG SLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Batorowie, pod adresem ul. Stefana Batorego 126, 62 – 080 Batorowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000320511, NIP: 7781459724, REGON: 30096790, BDO 000008000, o kapitale zakładowym w wysokości: 2 500 000,00 zł .

Sprzedawca poniżej wskazuje dodatkowe informacje dla Klienta

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Koszty i formy dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca w opisie Towaru informuje o terminie dostawy i realizacji Zamówienia, który liczony jest w dniach roboczych zgodnie z pkt. 6.
 5. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki.
 6. Klient może wybrać następujące metody płatności:
   1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
   2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
   3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 7. Sprzedawca w opisie Towaru informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 8. Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 9. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 10. Dane osobowe zbierane w Sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu, a dotyczących Klientów Sklepu. Sprzedawca z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne zabezpieczające dane osobowe.
 12. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Sprzedawcy z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Sprzedawcę.
 13. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W pozostałych przypadkach rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 14. W sprawach dotyczących sprzedaży nieuregulowanych w informacjach podawanych przez Sprzedającego oraz regulaminach serwisu www.allegro.pl mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 15. Klient zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania treści bezprawnych.