Klauzula informacyjna

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej: RODO,

informujemy Panią/Pana, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

HOG SLAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Batorowie, pod adresem ul. Stefana Batorego 126, 62 – 080 Batorowo, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000320511, NIP: 7781459724, REGON: 30096790, BDO 000008000, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.754.850,00 PLN , zwana dalej Sprzedawcą.

 

W sprawie swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą:

 • poczty tradycyjnej: Stefana Batorego 126, 62 – 080 Batorowo
 • poczty elektronicznej: obsluga@sklephogslat.pl
 • telefonu: +48 668 910 113

2. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług na Pana/Pani rzecz przez Administratora, tj. w przypadku niepodania danych osobowych umowa z Administratorem nie zostanie zawarta.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Cel Dane osobowe Podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonanie umowy imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, adres e-mail, numer telefonu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną.
ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr NIP lub REGON, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego, adres e-mail art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr NIP lub REGON, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, numer rachunku bankowego Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych.
zapewnienie ciągłości komunikacji i umożliwienie kontaktowania się ze Spółką w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu ze Spółką w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

4. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • upływu terminów przedawnienia, przewidzianych przez Kodeks cywilny albo przepisy podatkowe i rachunkowe;
 • wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych;
 • w przypadku przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo wniesienia sprzeciwu Administrator może dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe).

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług IT; podmioty świadczące na rzecz Administratorów usługi kadrowo-księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Pani/Pana jakichkolwiek decyzji.

7. Przekazywanie danych osobowych poza  EOG  lub do organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO);
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO);
 • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

9. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/134/233